محصولات منتخب

1206 resistor 1 ohm

100تومان

0603 resistor 1 ohm

100تومان

0805 resistor 1 ohm

100تومان

resistor 100 ohm

100تومان

resistor 1000 ohm

100تومان

resistor 100000 ohm

100تومان

resistor 0.1 ohm

1,500تومان

دیود SS54L

24,900تومان

اینداکتور 220

25,500تومان

ماسفت NCEP40T15

36,900تومان

ماسفت NCEP40T20

38,900تومان

پل دیود GBU2510

49,900تومان

ماسفت P33N60E

51,500تومان

آی سی TNY286DG

57,000تومان

آي سي TNY280PN-DIP

59,000تومان

ماسفت OSG55R190F

59,800تومان

ماسفت QN3109

60,400تومان

آی سی TNY280PN

60,500تومان

ماسفت SG40N01LQ

60,900تومان

دیود BYC20X

62,500تومان

ماسفت jcs12n65ft

62,750تومان

ماسفت PTA20N50A

69,500تومان

ماسفت pta28n50

69,500تومان

ماسفت PMC4998X

69,900تومان

آی سی UP1543S

70,400تومان

دیود RHR30120

75,000تومان

آی سی MP1517DR

75,500تومان

ماسفت OSG55R140F

75,500تومان

ماسفت 5c430L

76,900تومان

ماسفت OSG60R180F

82,800تومان

ماسفت TPHR8504PL

88,900تومان

ماسفت TPHR9003Nl

89,900تومان

سنسور دما TMP75

94,800تومان

آی سی L6599AD

99,000تومان

آی سی SGM3750YTDI6G

110,000تومان

آی سی BM1387B

118,000تومان

آی سی BM1387BE

119,000تومان

ماسفت P34M4SS

122,500تومان

آی سی UP1529Q

122,600تومان

ماسفت GP60S50X

123,900تومان

ماسفت SRC60R140B

125,000تومان

آی سی BM1485

129,000تومان
بازگشت به بالا